Strona główna / Portal Orzeczeń

Portal Orzeczeń

Wersja archiwalna zmieniona dnia 25.03.2015.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Rejonowego w Żorach

z dnia 24 marca 2015r.
w sprawie: utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Żorach

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 133) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Tworzy się w Sądzie Rejonowym w Żorach Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Żorach – zwany dalej Portalem Orzeczeń.
§ 2
2. Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają nieprawomocne i prawomocne orzeczenia z uzasadnieniami (jeśli uzasadnienie było sporządzane) wydawane w Sądzie Rejonowym w Żorach, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących:
1) spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;
2) postępowania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych, w tym w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opieki i kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby, za wyjątkiem spraw alimentacyjnych;
3) ochrony dóbr osobistych;
4) postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741);
5) sprawach, w których posiedzenie odbywa się w całości lub w części przy drzwiach zamkniętych oraz sprawach rozpoznawanych z wyłączeniem jawności;
6) postępowania w sprawach nieletnich;
7) postępowania, w których orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone w art. 72 §1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – zwanej dalej „Kodeksem karnym”;
8) przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art. 148, 155, 156, 157, 158-160, 162 Kodeksu karnego;
9) przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189 §1 i 2, 190, 190a §1 i 2 i 191 Kodeksu karnego;
10) przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;
11) przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
12) przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego;
13) spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku, gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;
14) przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;
15) postępowania wykonawczego w sprawach karnych;
16) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.);
17) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1356);
18) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375 ze zm.);
19) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);
20) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.);
21) postępowaniu dotyczącym naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu prowadzonym na podstawie art. 183d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1502 ze zm.);
22) spraw w przedmiocie tajemnicy bankowej;
23) orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia postępowania, dowodów rzeczonych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu;
24) kończących sprawę w sposób formalny, a nie merytoryczny (tj. zarządzenia o zwrocie pozwu lub wniosku, postanowienia o umorzeniu postępowania, postanowienia o odrzuceniu pozwu lub wniosku);
25) wydanych w sprawach należących do kategorii „Co”.
§ 3
Sędzia sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału może podjąć decyzję o publikacji w Portalu Orzeczeń orzeczenia, które spełnia przesłanki wyłączenia publikacji ujęte w § 2
w wypadku, gdy uzna opublikowanie orzeczenia za celowe z uwagi na poruszany w sprawie doniosły problem prawny albo zagadnienie wywołujące zainteresowanie społeczne.
§ 4
1. Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w Żorach, gdy zdecyduje tak Sędzia sprawozdawca lub Przewodniczący Wydziału, a także, gdy jest to sprzeczne z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
2. Sędzia sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału zamieszcza informację o wyłączeniu publikacji orzeczenia na Karcie Kwalifikacyjnej Orzeczenia stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 5
1. Proces publikacji składa się z następujących etapów:
1) importu orzeczeń z systemu SAWA;
2) automatycznej anonimizacji;
3) weryfikacji poprawności automatycznej anonimizacji;
4) uzupełniania pól: hasło tematyczne i podstawa prawna;
5) zatwierdzania publikacji orzeczenia.
2. Opublikowane orzeczenie dostępne jest w Portalu Orzeczeń pod adresem:

www.orzeczenia.ms.gov.pl


§ 6
1. Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu Orzeczeń Prezes Sądu Rejonowego w Żorach na wniosek Przewodniczącego Wydziału Sądu Rejonowego Żorach wyznacza w każdym wydziale co najmniej dwie osoby odpowiedzialne za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń.
2. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń należy:
1) sprawdzenie wyników automatycznej anonimizacji;
2) wprowadzenie hasła tematycznego i podstawy prawnej orzeczenia;
3) przedstawienie orzeczenia do publikacji Kierownikowi Sekretariatu;
4) niezwłoczne zgłaszanie Zespołowi, o którym mowa w §6 niniejszego zarządzenia, potrzeby aktualizacji listy haseł tematycznych;
5) prowadzenie zbioru Kart Kwalifikacyjnych Orzeczeń, o którym mowa w § 5 niniejszego zarządzenia.
3. Zobowiązuję do dokonania zmiany w zakresie obowiązków pracowników, o których mowa w § 6 pkt 1 w powyższym zakresie.
§ 7
1. Sędzia sprawozdawca, a jeżeli nie jest to możliwe Przewodniczący Wydziału wypełnia Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia według wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia sędzia sprawozdawca pozostawia w aktach sprawy z chwilą oddania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
3. Sędzia sprawozdawca lub Przewodniczący Wydziału może również wypełnić pieczęć umieszczoną w aktach sprawy, w treści której zawrze hasło tematyczne orzeczenia, jego podstawę prawną oraz informację o skierowaniu orzeczenia do publikacji w Portalu Orzeczeń, a której wzór określa Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Karty Kwalifikacyjne Orzeczeń tworzą zbiór tych kart, który jest przechowywany w poszczególnych Sekretariatach Wydziałów Sądu Rejonowego w Żorach.
5. Aktualna lista haseł tematycznych jest publikowana na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych przez Informatyka Sądu Rejonowego w Żorach na wniosek Zespołu, o którym mowa w §9 niniejszego zarządzenia.
§ 8
1. Kierownicy Sekretariatów Wydziałów Sądu Rejonowego w Żorach dokonują ostatecznej weryfikacji zanonimizowanego orzeczenia z uzasadnieniem.
2. Publikacja następuje po zatwierdzeniu procesu anonimizacji przez Kierownika Sekretariatu Wydziału. Publikacji dokonuje pracownik sekretariatu, o którym mowa w §6 ust. 1.
§ 9
Nad prawidłowym działaniem Portalu Orzeczeń pod względem merytorycznym i informatycznym nadzór sprawuje Zespół w składzie:
1) SSR Lidia Czapla – nadzorujący piony cywilny i rodzinny,
2) SSR Katarzyna Foryś - nadzorujący piony karny i prawa pracy,
3) inspektor Agnieszka Fuks - pracownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Żorach,
4) administrator systemu informatycznego Marcin Maryńczak - Informatyk Sądu Rejonowego w Żorach.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Żorach.


Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Marcin Witkowski
Dokument z dnia: 25.03.2015
Dokument oglądany razy: 3
Opublikował: Marcin Witkowski
Publikacja dnia: 25.03.2015
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry