Obowiązek informacyjny

Wersja archiwalna zmieniona dnia 29.04.2020.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest PREZEZ SĄDU REJONOEGO W ŻORACH. Adres do korespondencji: Al. Jana Pawła II 15,  44-240 Żory, tel. 32 475 96 00, e-mail: sad@zory.sr.gov.pl.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni Marek Krupa. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej; adres poczty elektronicznej: iod@zory.sr.gov.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

  1. W celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości
  2. W celu zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych,
  3. W celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  4. W celu wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności wobec osób pozbawionych wolności
  5. w celu prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (mediatorzy, biegli, kuratorzy, skargi i wnioski, ławnicy),
  6. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.
  7. gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  8. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich pobrania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych, organom nadzorującym oraz organom władzy.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Monitoring

Sąd Rejonowy w Żorach prowadzi monitoring wizyjny budynku Sądu oraz wejść do budynku.

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) pochodzących z monitoringu wizyjnego jest PREZES SĄDU REJONOEGO W ŻORACH. Adres do korespondencji: Al. Jana Pawła II 15,  44-240 Żory, tel. 32 475 96 00, e-mail: sad@zory.sr.gov.pl.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej. Adres do kontaktu: iod@zory.sr.gov.pl

Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Sądu oraz osób odwiedzających Sąd, porządku publicznego oraz ochrony mienia.

Przetwarzanie danych pochodzących z monitoringu jest realizowane na podstawie Art. 5a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 z 2017 z póz. zmianami) oraz Art. 22.2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z póz. zmianami.)

Dane osobowe w postaci zarejestrowanego obrazu będą przechowywane do 23 dni od momentu zarejestrowania. W przypadku, gdy nagranie może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane do prawomocnego zakończenia postepowania.

Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych, organom nadzorującym oraz organom władzy.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Regulamin monitoringu

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Sebastian Niechoj
Dokument z dnia: 23.08.2018
Dokument oglądany razy: 1 397
Opublikował: Sebastian Niechoj
Publikacja dnia: 29.04.2020
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry