Strona główna / Informacje / Biegli Sądowi

Biegli Sądowi

Na podstawie art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami):

§ 1. Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę.
§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie Minister Sprawiedliwości może również określić szczegółowe zasady powoływania i działania zespołów biegłych sądowych.

Wykaz biegłych sądowych dostępny jest dla Stron w formie papierowej w godzinach urzędowania Sądu Rejonowego w Żorach w Oddziale Administracyjnym, pokój nr 237, piętro I

 

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje treść rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat na biegłego wnosi);
 2. Życiorys;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Odpis dyplomu;
 5. Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji);
 6. Opinia i zgoda zakładu pracy;
 7. Zapytanie o karalność - z Krajowego Rejestru Karnego.

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ukończyła 25 lat życia,
 • posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Rybniku

Dodatkowe informacje na temat biegłych sądowych można uzyskać na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gliwicach

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Sebastian Niechoj
Dokument z dnia: 12.12.2008
Dokument oglądany razy: 8 775
Opublikował: Sebastian Niechoj
Publikacja dnia: 12.01.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry