Strona główna / Informacje / Opłaty sądowe - przypisy

Opłaty sądowe - przypisy

Od  28 lipca 2005r. obowiązuje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 755)

 która określa:

  • zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych oraz zasady ich zwrotu,
  • wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych,
  • zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.

Ogólna informacja o opłatach:

 

Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 10 000 złotych.

 

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1)   do 500 złotych - w kwocie 30 złotych;

2)   ponad 500 złotych do 1500 złotych - w kwocie 100 złotych;

3)   ponad 1500 złotych do 4000 złotych - w kwocie 200 złotych;

4)   ponad 4000 złotych do 7500 złotych - w kwocie 400 złotych;

5)   ponad 7500 złotych do 10 000 złotych - w kwocie 500 złotych;

6)   ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych - w kwocie 750 złotych;

7)   ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych - w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Opłatę podstawową - pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalna opłatę, która strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, przewodniczący określa opłatę tymczasową.

Opłatę tymczasową określa się w granicach od 30 złotych do 2000 złotych, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 300 złotych do 20 000 złotych.

W orzeczeniu kończącym postępowanie w pierwszej instancji sąd określa wysokość opłaty ostatecznej, która jest bądź opłatą stosunkową, obliczoną od wartości przedmiotu sporu ustalonej w toku postępowania, bądź opłatą określoną przez sąd, jeżeli wartości tej nie udało się ustalić. W tym wypadku opłatę ostateczną sąd określa w kwocie nie wyższej niż 5000 złotych, mając na względzie społeczną doniosłość rozstrzygnięcia i stopień zawiłości sprawy.

 

Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksiegowym.

 

Od dnia 23 czerwca 1973r. obowiązuje ustawa o opłatach w sprawach karnych (t.j. Dz. U. z 1983r., Nr 49, poz. 223)

 

Opłaty sądowe można wpłacić w wpłatomacie sądu, na poczcie lub w banku, koniecznie podając: imię i nazwisko, sygnaturę sprawy, numer karty dłużnika lub numer księgi wieczystej.

Numer konta dochodów budżetowych, na które należy wpłacać opłaty i koszty sądowe oraz grzywny

NBP O/O Katowice 60 1010 1212 0057 8622 3100 0000

 

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Osoba ubiegająca się o zwolnienie jej od kosztów sądowych winna do wniosku dołączyć „oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania”.

Załączniki:

 

 

 

 

Informujemy o możliwości dokonywania opłat poprzez samoobsługowy terminal płatniczy (opłatomat)

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Sebastian Niechoj
Dokument z dnia: 12.12.2008
Dokument oglądany razy: 14 079
Opublikował: Rafał Piskuła
Publikacja dnia: 29.12.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry