Strona główna / Oferty pracy (konkursy)

Konkursy

Konkurs z dnia 24.02.2009 usunięty

Konkurs: KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

Stanowisko: Asystent sędziego [Nierozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 06.04.2009, 15:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Żorach

 PREZES SĄDU REJONOWEGO W ŻORACH

OGŁASZA

KONKURS  NA  STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

Nazwa i adres Sądu: SĄD REJONOWY W ŻORACH, ALEJA JANA PAWŁA II NR 15, 44-240  ŻORY

Oznaczenie konkursu : KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 

Określenie liczby wolnych stanowisk asystenta sędziego : CO NAJMNIEJ 2 ETATY

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:   

28 kwietnia 2009 roku godz. 10.00

 Siedziba Sądu Rejonowego w Żorach, sala konferencyjna nr  234

 

Określenie wymagań wobec kandydatów:

NA STANOWISKU ASYSTENTA SĘDZIEGO MOŻE ZOSTAĆ ZATRUDNIONY TEN, KTO:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata,
 5. odbył staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze albo spełnia warunki do zwolnienia od odbywania tego stażu, określone w przepisach o pracownikach sądów i prokuratury.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i  prokuratury ( Dz. U. Nr 162, poz. 1125 z późniejszymi zmianami) od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sądową, aplikację prokuratorską lub aplikację sądowo – prokuratorską prowadzoną na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury ( Dz. U.  169, poz. 1410 i Nr 264, poz. 2204 oraz z 2007 roku Nr 64, poz. 433). Ponadto prezes sądu na podstawie    art. 3a ust. 2 powołanej wyżej ustawy może zwolnić z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż urzędniczy, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu lub prokuratury, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej.

UAKTUALNIENIE WYMOGÓW OKREŚLONYCH W PKT 5

 

W związku z wejściem w życie  ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury ( Dz. U. Nr 26 z 2009 roku, poz. 157) punkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialna, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.”

                   DO ZGŁOSZENIA  KANDYDAT   DOŁĄCZA:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery  zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
 4. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 6. 3 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydaci mogą  dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Składanie dokumentów:

Kandydaci składają wymagane  dokumenty w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Żorach, Aleja Jana Pawła II Nr 15 (biuro podawcze lub Oddział Administracyjny pokój 237) albo nadają je drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.  

Termin składania  zgłoszeń kandydatów i dokumentów  wyznaczono na dzień

6 kwietnia 2009 roku

 

Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w § 3            ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U. Nr 167, poz. 1037) oraz czy kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) – Prezes Sądu Rejonowego w Żorach ustali listę kandydatów dopuszczonych do konkursu. Lista kandydatów zostanie  umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Żorach, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do dnia 14 kwietnia 2009 roku. Lista będzie zawierała imiona, nazwiska kandydatów i adres zamieszkania.

 

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzenia oraz etapy i przebieg konkursu na stanowisko asystenta sędziego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego ( Dz.U. Nr 167, poz.1037)

   

  

 2009.04.15

Postanowienie w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego.

Opublikowano dnia: 24.02.2009 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Do góry