Strona główna / Oferty pracy (konkursy)

Konkursy

Konkurs: KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

Stanowisko: Stażysta [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 17.03.2009, 15:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Żorach

 PREZES SĄDU REJONOWEGO W ŻORACH

OGŁASZA

Nabór w drodze konkursu kandydatów na staż urzędniczy

Nazwa i adres Sądu: SĄD REJONOWY W ŻORACH, ALEJA JANA PAWŁA II NR 15, 44-240  ŻORY

 Oznaczenie konkursu : KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

 Określenie liczby wolnych stanowisk: CO NAJMNIEJ 5 ETATÓW

 

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:   

I    ETAP W   DNIU    18 marca 2009 roku  godz. 10.00

 Siedziba Sądu Rejonowego w Żorach, sala konferencyjna nr  234

 

 Termin i miejsce składania  dokumentów:

             Dokumenty kandydaci składają w siedzibie Sądu Rejonowego w Żorach 

             Aleja Jana Pawła II Nr 15, 44-240 Żory do dnia

17 marca 2009 roku

Składanie dokumentów:

Kandydaci składają wymagane  dokumenty w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Żorach, Aleja Jana Pawła II Nr 15 (biuro podawcze lub Oddział Administracyjny pokój 237) albo nadają je drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisko pracy:

Protokołowanie na rozprawach, posiedzeniach, czynności kancelaryjne w sekretariatach Wydziałów/Sekcji, sporządzanie wezwań, zawiadomień, pism sądowych, wykonywanie wszelkich zarządzeń wydawanych przez sędziów, pozostałe prace biurowe zlecane przez  Przewodniczących Wydziałów i Kierowników Sekretariatów zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.

 

Określenie wymagań wobec kandydatów – obligatoryjne.

Kandydat/kandydatka powinien spełniać wymogi zawarte w art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury, a w szczególności urzędnikiem może zostać osoba:

 1. która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. o nieposzlakowanej opinii,
 1. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 2. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,
 4. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 Kandydat/Kandydatka dodatkowo powinien:

 

      - wykazać się znajomość przepisów : Prawo o ustroju sądów powszechnych, Regulamin urzędowania sądów powszechnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnej,

      - posiadać  praktyczną znajomość systemów Windows 2000/XP/Vista, pakietów Microsoft Office i Open Office,

      - posiadać znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,

      -  posiadać zdolności analityczne oraz umiejętność pracy w zespole,

     -  wykazać się : kreatywnością,  komunikatywnością, odpornością na stres oraz wysokim poziomem wiedzy ogólnej oraz kultury osobistej,

      - posiadać praktyczną umiejętność obsługi urządzeń biurowych  takich jak: drukarka, faks, kserokopiarka.

Określenie wymagań wobec kandydatów – fakultatywne.

      -  umiejętność pisania przy użyciu komputera metodą bezwzrokową.

Wykaz dokumentów:     

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku stażysty wraz ze zdjęciem,
 2. życiorys i informację o przebiegu pracy zawodowej,
 3. oryginał lub  odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów co najmniej I stopnia        w Polsce i uzyskania tytułu zawodowego lub zagranicznych studiów  uznanych w Polsce,
 4. oświadczenie o niekaralności,
 5. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 7. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i publicznych,
 8. kopie dotychczasowych świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o odbywaniu stażu, kopie zaświadczeń stwierdzających okresy pobierania zasiłku lub stypendium,
 9. kopie świadectw ukończenia szkół innych niż w pkt. 3,
 10. kopie pozostałych dokumentów stwierdzających  odbycie szkoleń, praktyk, kursów itp.
 11. oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

Do zgłoszenia kandydaci mogą  dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Zakres i sposób udostępniania informacji kandydatowi na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Żorach:

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu każdego z trzech etapów konkursu dokonuje poprzez umieszczenie listy kandydatów zakwalifikowanych do następnych etapów na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Żorach, stronie internetowej z jednoczesnym podaniem miejsca terminu i godziny przeprowadzenia kolejnych etapów.

Po zakończeniu II  etapu konkursu, Komisja dokona ogłoszenia wyników osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu, zaś po przeprowadzeniu III etapu Komisja dokona ogłoszenia listy kandydatów uczestniczących w konkursie, listę kandydatów (imię i nazwisko) wybranych do  zatrudnienia  na stanowisko, na które organizowany był konkurs, wyniki i oceny poszczególnych kandydatów oraz listę rezerwową kandydatów do zatrudnienia.

Zakres i sposób  udostępniania informacji kandydatom.

Kandydatowi udostępnia się do wglądu, w siedzibie Sądu protokół sporządzony po III etapie konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

18.03.2009:

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU KONKURSU

 

19.03.2009:

DODATKOWA LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU KONKURSU

 

1.04.2009:

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU KONKURSU

Opublikowano dnia: 26.02.2009 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

LISTA WYBRANYCH KANDYDATÓWDo góry