Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Sąd Rejonowy w Żorach

Sąd Rejonowy w Żorach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zory.sr.gov.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,
 • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 • dodane obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • wykresy, zwizualizowane struktury, np. organizacyjne, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018r, oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu,
 • treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach – Małgorzata Cichowska, malgorzata.cichowska@katowice.sa.gov.pl Telefon kontaktowy: 504 150 124 .

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia licząc. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania przysługuje skarga do organu nadzorującego - Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Skargę można złożyć pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Sąd Apelacyjny w Katowicach, al. W.Korfantego 117/119, 40-156 Katowice E-mail: prezes@katowice.sa.gov.pl Telefon: 32 2004 601 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Żorach, al. Jana Pawła II 15, 44-240 Żory

Do budynku Sądu Rejonowego w Żorach prowadzą cztery wejścia, przy czym wejście czynne dla interesantów znajduje się od al. Jana Pawła II 15.

Do głównego wejścia prowadzą schody. Wejście to dostosowane jest dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – dostępny jest podjazd.

Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na ogólnodostępnym parkingu, pozostającym w zarządzie miasta (dojazd od strony al. Jana Pawła II: należy zjechać w ulicą Sądową i następnie skręcić w prawo, miejsce docelowe to drugi parking). W przypadku konieczności udzielenia pomocy w dotarciu z parkingu do budynku sądu osoba niepełnosprawna powinna skontaktować się telefonicznie z Oddziałem Administracyjnym – 32 4759 655.

Po wejściu do gmachu sądu należy skierować się do punktu kontroli przeprowadzanej przez pracowników ochrony. Kontrola polega na przejściu przez bramkę do wykrywania metali lub sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali. W budynku sądu znajduje się platforma do przewozu osób niepełnosprawnych, która umożliwia przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami budynku, która obsługiwana jest przez pracowników ochrony/sądu. Pracownik ochrony udzieli wszystkich informacji odnośnie umiejscowienia pomieszczeń, sal rozpraw, komórek organizacyjnych i sekretariatów. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku – po wejściu do budynku i przekroczeniu punktu kontroli należy kierować się w lewą stronę.

Do budynku sądu i pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki,
 • serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
 • - zmiana wielkości czcionki,
  - zmiana kontrastu,
  - oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
  - serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników,
 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Inne informacje i oświadczenia

Zgodnie z par. 3 ust. 2 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. ustawy nie stosuje się do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych:

 • multimediów nadawanych na żywo;
 • multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
 • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo;
 • treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
 • - które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
  - których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 • treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • treści prezentujących dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 i 730), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018 r. poz. 574 i 1669), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji:
  - wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub
  - nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub
  - wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
  - treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Agnieszka Fuks
Dokument z dnia: 23.02.2021
Dokument oglądany razy: 5 831
Opublikował: Sebastian Niechoj
Publikacja dnia: 25.02.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 

UWAGA!

W związku z trwającym na terenie Rzeczypospolitej Polski stanem zagrożenia epidemicznego, prosimy o bieżące śledzenie informacji pojawiających się w zakładce AktualnościDo góry